بستن فضای بین دندانی و اصلاح دیپ بایت

اصلاح شیب زیاد دندان های جلو

باز کردن فضای لازم برای بیرون آمدن دندان نهفته